حسین خزیفی

(مترجم رسمی زبان فارسی، افغانی (فارسی

 

تلفن همراه: ۰۱۷۳۱۶۶۷۰۸۹

هیکه خزیفی

مترجم رسمی زبان فارسی

 

تلفن همراه: ۰۱۷۳۴۴۵۶۰۰۲